LOGO

                                            

课程1:物流运作基础                                                                               试听> 进入学习>>

课程2:采购与供应关系                                                                            试听> 进入学习>>

课程3:采购与供应运作概论                                                                      试听> 进入学习>>

课程4:采购与供应业务流程                                                                      试听> 进入学习>>

课程5:采购与供应环境                                                                            试听> 进入学习>>

课程6:供应源搜寻                                                                                   试听> 进入学习>>

课程7:采购与供应的组织环境                                                                   试听> 进入学习>>

课程8:采购与供应中的合同与关系管理                                                       试听> 进入学习>>

课程9:采购与供应策略                                                                             试听> 进入学习>>

课程10:采购与供应中的管理                                                                     试听> 进入学习>>

课程11:采购与供应的谈判与合同                                                               试听> 进入学习>>



;
必威体育